- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Kavram Nedir?

kavram nedir, örnekleri

Evrendeki nesne, olgu ve olayları ifade etmek için kullanılan, bir araya gelerek cümleleri ve bildirişimi sağlayan dilsel gösterenlere sözcük denilmektedir. Sözcükler, zihnimizde bir kavramı oluşturma görevi taşıyan ve oluşan tasarım / çağrışımlarla anlamlandırma sürecini başlatan ögelerdir. Sözcüğün eş anlamlısı olan kelimeyi Zeynep KorkmazKelimeler, bir veya birden çok heceli ses öbeklerinden oluşan ve tek başlarına zihindeki belirli kavramlara karşılık olan somut veya soyut söz kalıplarıdır; somut ve soyut kavramlar arasında ilişki kuran dil birimleridir.” olarak tanımlamaktadır. Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlük’ünde “Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.” (TDK, 2009 : 130) olarak tanımlanan sözcükler, anlamayı sağlayan kavramları karşılamaları yönüyle dilin belkemiği olarak kabul edilmelidir.

Genel anlamda kavram, insan zihninde anlamlanan, farklı obje ve olguların değişebilen ortak özelliklerini temsil eden bir bilgi formu / yapısıdır.” Sözcükler, bir gösteren göreviyle nesne ve olguların zihinde tasarımlarının oluşmasını sağlayan çağrışımlar yaratırlar. İşte olayları, durumları, varlıkları… anlamlandırırken önceki öğrenmelerimizin etkisiyle ortaya çıkan bilişsel belirtiler kavram dünyasına aittir.

Zihinde beliren bir kavramın, en gelişmiş bilgisayarları kıskandıracak biçimde türlü işlem basamaklarından geçerek anlamlandırılması, gösteren görevini üstlenen sözcüğün bilişsel ürüne dönüşmesiyle ortaya çıkan sonuçtur. “Bir insanın kelime araciyle açığa vurduğu veya bir başka kimseye naklettiği ve aynı dil birliğinden kimselerin zihninde birbirine eş veya yakın olarak beliren bir kavram-düşünce-duygu birleşimi” olarak tanımlanan anlam, sözcüklerin herkesin bilgi ve algısına göre değişebilen bir değer kazanmış hâli olmalıdır.

Söz gelimi “araba” sözcüğü, bir gösterendir. Gösterdiği kavram, öncelikle somut bir nesnenin karşılığı olarak zihnimizde canlanacaktır. Bu süreçte göndergeyi gösteren ve gösterilen şeklinde bir ses öğesi ve bir anlam öğesiyle dilsel bir araç haline getirip, gösterge biçiminde ifade etmeye çalışırız. Kısaca bir cisim, bir isim ve bu ismin zihnimizde uyandırdığı bir resimle karşı karşıyayız. İşte tasavvur ederek oluşturduğumuz tasarım / çağrışım, “bir yerden başka bir yere gitmeyi sağlayan dört tekerlekli bir kara taşıtı” olan araba kavramını göstermektedir.Bu çağrışım, kişinin karşılaştığı olgu veya nesne hakkında önceden sahip olduğu bilgiler ve yaşantılar sayesinde farklı süreçlerde anlam kazanmaktadır. Zihninde “araba” kavramı canlanan bir kişi onu “seyahate çıkma” hatırlatması olarak anlamlandırabilirken; bir yerde mahsur kalan için “kurtuluş yolu” veya taksicilik yaparak para kazanan biri için “ekmek kapısı” olarak algılanabilir, yorumlanabilir. İşte bu sürecin sonunda kişide oluşan düşünceler, dilin anlam boyutunu oluşturmaktadır.

Sözcük, anlam ve kavram üzerinde farklı görüşler ileri sürülen tartışmalı bir konudur. Anlam bilimiyle ilgili çalışmalarda en temel sorun anlamın kendisidir. Anlam bir göstergenin gönderimde bulunduğu nesne midir, yoksa nesnelerin insanın dünya bilgisine dayalı, başka bir anlatımla insanın yaşama deneyimiyle ilişkili tasavvurları mıdır? Bu soru üzerinde kesin bir yargıya varılmış ve bu kavramların sınırları belirgin şekilde ortaya koyulmaktan çok, iç içe ele alınması gerektiği kabul edilmiştir.

Sözcüğün gösterdiği kavramın, cümlenin bağlamına uygun olarak zihinde oluştuğunu “Bir sözcüğün anlamı tamamen bağlamı tarafından belirlenir. Aslında bir sözcüğün ne kadar bağlamı varsa, o kadar da anlamı vardır. Bununla birlikte, sözcüğün aynı zamanda tekil bir varlık olma özelliği ortadan kaybolmaz; deyim yerindeyse sözcük kullanım bağlamlarının sayısı kadar parçalanmaz.” sözleriyle savunan bazı anlam bilimcilere göre, sözcükler tek başlarına değil; sözcelerin bağlamındaki anlam örüntüsüne göre anlam kazanırlar.

Sanımızca anlamı, düşündüğümüz şeyleri anlatmamıza yarayan ve dilin en küçük birliği olan kelimeden pek ayrı kabul etmemek gerekir. Kelime, düşünce ve duygunun bir temsilcisi olmakta, söylendiği zaman aynı dil birliğinden kimselerde, kimi zaman birbirine çok yakın, eş, kimi zaman bu kimselerin kültür, yetişme, ruh durumlarına ve çevreleriyle çeşitli özelliklerine göre az çok farklı, belirli bir düşüncenin, duygunun doğmasına yol açmaktadır. Kelime bir symbole’dür, fakat onu eski dilciler gibi, düşüncelerin içine yerleştirildiği boş kutular olarak düşünmek de doğru olmaz.

Sözcüklerin aynı kavram alanına ait farklı anlamlar yüklenmesi, mecaz ve yan anlam özelliği gösteren yeni karşılıklarının ölçünlü dile yerleşmesi ile gelişen bir ifade zenginliğini sağlamıştır. “Birbiriyle ilişkili ve birbirine yakın kavramların, eşanlamlıların, içinde düşünüldükleri alan” biçiminde tarif edilen kavram alanı, “aynı kökten türemiş çeşitli kelimeleri, bunların meydana getirdikleri aileyi” karşılayan sözcük ailesinden farklı düşünülmelidir. “Hasta, ilaç, doktor, hemşire, hastane, eczane, reçete” gibi sözcükler, aynı kavram alanına girmelerine rağmen aynı sözcük ailesinden değildir. “Yol, yolcu, yollamak, yolak, yolsuzluk, yolluk” gibi sözcükler aynı sözcük ailesinden olmalarına karşın, aynı kavram alanına ait değildir.

Yavuz TANYERİ