- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Ses Değişikliği Olan Kelimelerin Yazımı

yazım kuralları1. Ünlü daralması görülen Türkçe kelimeler:

Örnek: söyle-yor>söylüyor,
anla-yor>anlıyor,
yaşa-yor>yaşıyor,
de-yor>diyor
de-e>diye
de-en>diyen,
de-e-lim>diyelim,
ye-en>yiyen,
ye-ince>yiyince,
ye-ecek>yiyecek,
kork-ma-yor>korkmuyor,
gel-me-yor>gelmiyor…

NOT: Birden çok heceli olan kelimelerde de sadece söyleyişte daralma vardır:

Örnek: atlayarak (>atlıyarak), başlayan (>başlıyan), yaşayacak (>yaşıyacak), atlamayalım (>atlamıyalım), gelmeyen (>gelmiyen), gizleyeli (>gizliyeli)…

2. Ünlü düşmesi olan kelimeler:

Örnek: ağız>ağzı, burun>burnu, koyun (bağır, döş)>koynuna, alın>alnı, oğul>oğlu, gönül>gönlüm, beniz,>benzi, ömür>ömrüm, cürüm>cürmü,
hüküm>hükmü, fikir>fikri…

Örnek: ileri-le-mek>ilerlemek, koku-la-mak>koklamak, kavuş-ak>kavşak, uyu>uyku, devir->devril-…

Örnek: nerede>nerde, burada>burda, şurada>şurda…

Örnek: kayıp>kaybolmak, emir>emretmek, keşif>keşfetmek, sabır>sabretmek…

NOT: Gönülden gönüle, ağıza, buruna, babadan oğula örneklerindeki gibi ekte geniş ünlü varsa hece düşmesi olmayabilir.

NOT: oyunu, koyunu vb. hece düşmesi olmayan kelimelerdir.

NOT: Özel isimlerde -hâliyle- hece düşmesi olmaz:

Örnek: Gönül’e, Ömür’ü…3. Ünsüz türemesi görülen kelimeler:

Örnek: aff>af>affetmek, affı
hiss>his>hissetmek, hissi
zann>zan>zannetmek ,zannı
redd>ret>reddetmek, reddi
şıkk>şık>şıkkı,
zemm>zem>zemmetmek,
hall>hal>halli, halletmek…

Örnek: fiat>fiyat, faide>fayda, zaif>zayıf,
repertuar>repertuvar, lâboratuar>lâboratuvar,
konservatuar>konservatuvar, tual>tuval, tualet>tuvalet…

NOT: Bu kelimelere benzeyip de ünsüz türemesi görülmeyen kelimeler:

Örnek: Duayen, fail, faiz, fuar, fuaye, kuaför, lâik, puan, suare…

4.  Ünsüz düşmesi görülen kelimeler:

Türkçede ikiz ünsüz bulunmaz. Bu yüzden Arapçadan dilimize geçmiş olan ve sonunda ikiz ünsüz bulunduran kelimeler yalın durumunda kullanıldığında ünsüzlerden biri düşer.

Örnek: hakk>hak, redd>ret, hiss>his, zann>zan, zemm>zem, hall>hal, şıkk>şık, afv>af…

Alıntı kelimelerden ft, st ünsüz çiftleriyle bitenlerin bir kısmında t sesi söyleyişte düşme eğilimi gösterse de yazıda korunur.

Örnek: çift, rast, serbest…

Farsça “hane” kelimesiyle yapılan birleşik kelimelerde “ha” hecesi korunmalıdır.

Örnek: Hastahane, pastahane, postahane, muayenehane, yazıhane, sarphane, dökümhane, yatakhane, yemekhane, dershane, eczahane…

Fransızca’dan dilimize girmiş olan sürpriz kelimesindeki r, yazıda da konuşmada da korunur.

5. n>m değişimi görülen kelimeler:

Türkçe veya yabancı kelimelerde b’den önce gelen n sesi m’ye dönüşebilmektedir.

Örnek: saklanbaç>saklambaç, dolanbaç>dolambaç, anbar>ambar, canbaz>cambaz, anber>amber, çeharşenbe>çarşamba, pencşenbe>perşembe, çenber>çember, sünbül>sümbül, penbe>pembe, tenbel>tembel, menba>memba…

İstanbul, Safranbolu, Zeytinburnu, düzenbaz, sonbahar, bin bir, binbaşı, onbaşı gibi kelimelerde söyleyişte m’ye doğru bir kayma olmasına rağmen yazda yine “n” olarak korunur.

6. i>ı dönüşümü görülen bazı Arapça kelimeler.

Bunlarda “k” sesi daima kalın okunur.

Örnek: inkılâp,  inkıyat…

7. b>p değişmesine uğratılan Arapça kelimeler:

“s”den sonra gelen “b”, “p”ye dönüşür.

Örnek: nispet, ispat, kispet, müspet, naspetmek, tespit, tespih…

“s”den sonra gelmeyen “b”ler ise olduğu gibi kalır.

Örnek: Makbul, ikbal, tatbik, teşbih…

8. c>ç değişmesi görülen ve görülmeyen Arapça kelimeler:

Örnek: eçhel, içtihat, içtimaî, meçhul…
mescit, tescil, teşci…

9. d>t değişmesi görülen yabancı kelimeler:

Farsça “-dar” soneki bulunduran kelimelerde d, t’ye dönüşür.

Örnek: emektar, minnettar, silâhtar, taraftar…

Bazı Arapça kelimeler:

Örnek: metfun, methal, methiye, tetkik…

Bazı Arapça kelimelerde “d” korunmuştur:

Örnek: takdim, takdir (taktir farklı anlamdadır), takdis, tasdik, tekdir…

10. “din” kelimesiyle kurulmuş Arapça isimler:

Örnek: Seyfettin, Necmettin, Hayrettin…

11. “abd” kelimesiyle kurulmuş olan ve “u”lu veya “ü”lü kullanılan Arapça isimler:

Örnek: Abdullah, Abdurrahman…
Abdülkadir, Abdülkerim, Abdülaziz, Abdülhamit, Abdüsselâm…

Yazım Kuralları sayfasına dön! «|