- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Prof. Dr. Saadettin Gömeç

saadettin gömeçEski Türk inancı olan Gök Tanrı dini, Türk mitolojisi ve genel Türk tarihi üzerinde çok değerli çalışmalar yapan Saadettin Gömeç, 1964 yılında Sinop’un Boyabat ilçesinde doğmuştur.

Hâlen Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi’nde profesör olan Saadettin Gömeç aşağıdaki dersleri vermektedir:

Lisans Dersleri:

– Kök Türk Tarihi
– Uygur Tarihi
– Kırgız Türkleri Tarihi
– Türk Cumhuriyetleri Tarihi
– Türk Kültür Tarihi
– Türk Dünyasının Meseleleri
– Karahanlılar-Gazneliler-Harzemşahlar

Yüksek Lisans Dersleri:

– Kök Türkçe Metinler Üzerine Çalışmalar
– Eski Türk Dini
Çağdaş Türk Dünyası Tarihi

Doktora Dersleri:

– Türk Kültür Tarihinin Kaynakları
– Sibirya Türkleri Tariihi
– Türkistan Tarihi SemineriEserleri

“Atatürk’ün Kültür Anlayışı”, Tanıtım, Sayı 91-92, İstanbul 1987
“Türk-İngiliz Münasebetleri”, Tanıtım, Sayı 93, İstanbul 1987
“Alayuntlu Türkmenleri”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı 57, İstanbul 1988
“Umay Meselesi”, Türk Kültürü, Sayı 38, Ankara 1989
“Kök Türkçe Kaynaklarda Geçen Boy ve Kavim Adları Üzerine: Aparlar”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı 72, İstanbul 1992
“Saha Türkleri ve Saha Yeri”, Türk Kültürü, Sayı 356, Ankara 1992
“Tarihte ve Günümüzde Türkmenistan”, Yeni Forum, 14/286, Ankara 1993
“Tarihte ve Günümüzde Özbekistan”, Yeni Forum, 14/287, Ankara 1993
“Tarihte ve Günümüzde Kazakistan”, Yeni Forum, 14/287, Ankara 1993
“Tarihte ve Günümüzde Kırgızistan”, Yeni Forum, 14/289, Ankara 1993
“Tarihte ve Günümüzde Azerbaycan”, Yeni Forum, 14/292, Ankara 1993
“Altı Bag Bodun”, Türk Kültürü, 31/358, Ankara 1993
“Sahaların Ataları veya Kök Türkçe Yazıtların Kurıkanları”, Ana Yurttan Ata Yurda Türk Dünyası, 1/3, Ankara 1993
“Kök Türkçe Yazıtlarda Geçen Kümüllerin Kimliği”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı 79, İstanbul 1993
“İsiler-Apa İsiler”, Türk Kültürü, 31/364, Ankara 1993
“Kök Türkçe Yazıtların Kasarları”, Türk Dünyası Tarih    Dergisi, 7/84, İstanbul 1993
“Orkun Abidelerinin Okunuşunun 100. Yılı Münasebetiyle”, Türk Kültürü, 31/365, Ankara 1993
“Kök Türkçe Kaynaklarda Geçen Boy ve Kavimler Üzerine: Çikler”, Türk Kültürü, 32/370, Ankara 1994
“Kök Türkçe Kaynaklarda Geçen Bayırkular”, DTCF Tarih Araştırmaları, 16/26, Ankara  1994
“Orkun Abidelerinde Geçen 709-710 Seferleri Üzerine”, Askeri Tarih Bülteni, 19/37, Ankara 1994
“Kök Türkçe Kaynaklarda Geçen Boy ve Kavim Adları: Azlar”, Belleten, 8/221, Ankara 1994
“Oguz Tamgalarının Bazı Kazak-Türk Tamgalarıyla Karşılaştırılması”, Türk Kültürü, 33/383, Ankara 1995
“Türklerde İdari Yapının Hususiyetleri”, Gök, 2/13, Ankara 1996
“Kök Türkçe Kaynakların Işığı Altında Eski Türklerde Hükümet”, Gök, 2/14, Ankara 1996
Miran Metinleri Üzerine Bir Çalışma”, Türk Kültürü, 34/394, Ankara 1996
“Eski Türklerde Siyasi Hakimiyet”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı 100, İstanbul 1996
“Büyük Ming-sha Savaşı”, Gök, 2/17, Ankara 1996
“Terhin Yazıtının Tarihi Açıdan Değerlendirilmesi”, DTCF. Tarih Araştırmaları, 27/28, Ankara 1996
“Bögü Kagan’ın Yazıtı: Tez II”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 124, İstanbul 1997
“Kagan ve Katun”, DTCF Tarih Araştırmaları, Sayı 29, Ankara 1997
“Karaçay-Balkar Türkleri”, Yenisey, 1/1, Ankara 1998
“Şamanizm ve Eski Türk Dini”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 4-5, Denizli 1998
“Tarihte ve Günümüzde Saha Türkleri”, DTCF Tarih         Araştırmaları, 19/30, Ankara 1998
“Şine-Usu Yazıtında Geçen Bazı Yer Adları”, Bilge, 18, Ankara 1998
“VII ve VIII. Yüzyıl Yazıtlarına Göre Türklerde Ordu”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı 141, İstanbul 1988
“Bozkır Kavimlerinin Doğu’dan Batı’ya Göçleri”, Bilge, 20, Ankara 1999
“Yeniden Avar Adı Hakkında”, Yeni Orkun, Sayı 14, İstanbul 1999
“Türkiye ve Rusya Münasebetleri Üzerine”, Ata Dergisi, Sayı 8, Konya 1999
Kafkasya ve Türkistan, (Binbaşı Nazmi), Orhangazi 1999
“Doğu Türkistan’da Yakup Han Dönemi ve Osmanlı Devleti İle İlişkileri”, OTAM, Sayı 9, Ankara 1999
“Rusya Türklerinin Bağımsızlık Hareketlerine Bir Bakış”, Kök Araştırmalar, 1/2, Ankara 1999
“Kagan İnisi İl Çor Tigin”, Türk Tarih Kongresi Bildirileri, II. Cilt, Ankara 1999
“Kök Türk ve Uygur Tamgaları Üzerine Bir Deneme”, Türk Kültürü, 38/442, Ankara 2000
“16. Yüzyıl Kaynaklarına Göre Boyabat’ın Köyleri”, Yüce Erek, 1/10-12, Ankara 2000
“Osmanlı Devleti’nin Türkistan ve Doğu Politikası”, Yeni Türkiye, 31/731, Ankara 2000
“İslam Öncesi Türk Tarihinin Kaynakları Üzerine”, Tarih Araştırmaları Dergisi, 1999-2000, 20/31, Ankara 2000
“Kök Türkçe Belgelerdeki Akrabalık İsimleri”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı 173, İstanbul 2001
“Kök Türkçe Yazıtlarda Geçen Yer Adları”, Türk Kültürü, 34/453, Ankara 2001
“Kara-Hanlı Adı Üzerine Bazı Düşünceler”, Kök Araştırmalar, 2/2, Ankara 2001
“İpek Yolu ve Orta Asya Kültür Tarihi Adlı Kitapta Kök Türklerle İlgili Yanlış Değerlendirmeler”, Türk Kültürü, 39/456, Ankara 2001
“Tonga Tigin’in Kimliği Üzerine”, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı 170, İstanbul 2001
“Şine-Usu Yazıtı’nda Geçen Yer Adları Üzerine”, Belleten, LXIV/240, Ankara 2001
“Bilge Kagan Külliyesi’ndeki Anıt Mezar”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı 178, İstanbul 2001
“Kök Börüler ve Arslanlar”, Göktürk Devleti’nin 1450. Kuruluş Yıldönümü, Sempozyum Bildirileri, Ankara 2001
“Safeviler-Afşarlar-Kaçarlar”, Türk Dünyası El Kitabı, C. I, 3. Baskı, Ankara 2001
“Azerbaycan Türk Cumhuriyeti”, Türk Dünyası El Kitabı, C. I, 3. Baskı, Ankara 2001
“Kazakistan Türk Cumhuriyeti”, Türk Dünyası El Kitabı, C. I, 3. Baskı, Ankara 2001
“Kırgızistan Türk Cumhuriyeti”, Türk Dünyası El Kitabı, C. I, 3. Baskı, Ankara 2001
“Özbekistan Türk Cumhuriyeti”, Türk Dünyası El Kitabı, C. I, 3. Baskı, Ankara 2001
“Türkmenistan Türk Cumhuriyeti”, Türk Dünyası El Kitabı, C. I, 3. Baskı, Ankara 2001
“Atatürk’e Göre Eğitimin Önemi”, Yüce Erek, 3/25, Ankara 2001
“Moğolistan’daki Türk Anıtları Projesi 2001 Yılı Çalışmaları”, Kırım Dergisi, 9/35, Ankara 2001
“Divanü Lûgat-it-Türk’de Akrabalık Bildiren Terimler”, Türk Kültürü, 39/464, Ankara 2001
“Tarihte ve Günümüzde Tuva Türkleri”, Avrasya Etüdleri, Sayı 21, Ankara 2002
“Kırgız Türklerinin Tarihine Kısa Bir Bakış”, Kafalı Armağanı, Ankara 2002
“Divanü Lûgat-it-Türk’de Akrabalık Bildiren Terimler”, Tarih Araştırmaları Dergisi, 20/32, Ankara 2002
“Erken İç Asya Tarihi Üzerine Bazı Notlar”, Bilge, Sayı 33, Ankara 2002
“Kök Türkçe Yazılı Belgelerde Yer Alan Unvanlar”, Erdem, 12/36, Ankara 2002
“Keşik Kelimesi”, Prof.Dr. Mehmet Saray’a Armağan, Türk Dünyasına Bakışlar, İstanbul 2002
“Destanlarda ve Han-name’de Geçen Vezirlerin Tunyukuk ile İlgisi Olabilir mi?”, Türksoy, 2/8, Ankara 2003
“Eski Türk İnancı Üzerine Bir Özet”, DTCF. Tarih Araştırmaları Dergisi, 21/33, Ankara 2003
“Moğolistan’daki Türk Anıtları Projesi Çalışmaları”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı 202, İstanbul 2003
“Oguz Kagan’ın Kimliği, Oguzlar ve Oguz Kagan Destanları Üzerine Bir-İki Söz”, DTCF. Tarih Araştırmaları Dergisi, 22/35, Ankara 2004
“Orkun’daki Büyük Kurgan ve 2003 Yılında Çıkan Tamgalı Balballar”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı 207, İstanbul 2004
“Türk Kültürü Açısından Önemli Bir Buluş”, Orkun, Sayı 77, İstanbul 2004
“Attila’nın Çocuklarının Adı”, DTCF. Tarih Araştırmaları, 23/36, Ankara 2004
“Ergenekun”, Orkun, Sayı 79, İstanbul 2004
“Kök Türkler ve Moğolistan’daki Türk Anıtları”, Türk Silahlı Kuvvetler Dergisi, Sayı 381, Ankara 2004
“Şadapıt Unvanı Hakkında”, Doğumunun 65. Yılında Prof. Dr. Tuncer Baykara’ya Armağan, Tarih Yazıları, İstanbul 2006
“Attila’nın Torunları: Sekeller”, Bilge, Sayı 45, Ankara 2005
“Türk-Mogol Devletinin 800. Yılı”, Orkun, Sayı 101, İstanbul 2006
“Divanü Lugat-it-Türk’te Geçen Zirai Terimler”, Türk Kültürü, 44/517-518, Ankara 2006
“Bazı Çingiz Yasalarının Tarihi ve Sosyal Dayanakları”, Turkish Studies (Türklük Çalışmaları), 1/2, 2006
“Türklerin ve Mogolların Tarihi İki Boyu”, Turkish Studies (Türklük Çalışmaları), 2/1, 2007
“Türklerin Medeniyet Tarihindeki Yeri”, Uluslararası Askeri Tarih Dergisi, No 87, Ankara 2007
“Çingizli Devletinin Büyümesinde Rol Oynayan Türklerden Çelme ve Subutay”, Osman Nedim Tuna Armağanı, Türkoloji Araştırmaları (Turkish Studies), 2/2, 2007
“Hazar Çalışmaları”, Türkoloji Araştırmaları, 2/3, 2007
“Türkiye-Türk Cumhuriyetleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), 1/1, 2007
“Başkurtların Tarihi, Başkurt Destanları ve Bunların Üzerine Kısa Bir Değerlendirme”, Tarihten Bugüne Başkurtlar, Haz. M.Özyetkin-M.Dündar-İ.Kamalov, İstanbul 2008
“Kök Türkçe Yazıtlarda Geçen Göller ve Nehirler”, Tarih Araştırmaları, 27/44, Ankara 2008
“Uygur Türklerinin Tarihi ve Kültürü”, Kuruluş ve Çöküş Süreçlerinde Türk Devletleri Sempozyumu Bildirileri, Haz. M.Alpargu-B.Çelik, Sakarya 2008
“Bir Kültür Unsuru olarak Türk Dili ve Önemi”, Prof.Dr. Yavuz Ercan’a Armağan, Ankara 2008
“Uygur Kagan Soyunun Problemleri”, H.Ü. Türkiyat Araştırmaları, Prof.Dr. Cihat Özönder’in Anısına, Sayı 8, Ankara 2008
“Tureg Bolon Mongolçuudın Tuuhen Hoyor Ovog”, Erdem Shinjilgeenii Bicig, Ulaanbaatar 2009
“Kırım Bölgesinde İlk Türkleşme Faaliyetleri”, Avrasya Etüdleri, Sayı 35, Ankara 2009
“Dede Korkut Kitabında Geçen Tartışmalı Bazı Yer Adları Üzerine”, GÜ. Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 29, Ankara 2009
“Divanü Lûgat-it-Türk’de Geçen Yer Adları”, DTCF. Tarih Araştırmaları Dergisi, 28/46, Ankara 2009
“Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkilerine Genel Bir Bakış”, Pro.Dr. Oktay Aslanapa Özel Sayısı, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı 183, İstanbul 2009
“The Identity of Oguz Kagan, The Oguz in the History and the Epics of  Oguz Kagan”, Oriente Moderno, Anno LXXXIX/1, Rome 2009
“Bogaç Han Hikayesinin Kırgız-Hakaslardaki Yansıması”, Türk Dünyası Araştırmaları, 32/93, İstanbul 2010
“The Problems of Uighur (Uygur) Kagan Family”, History Studies, 2/1, 2010
“Çar İskitler Üstüne”, Tarihin Peşinde (International Periodical for History and Social Researh), 2/3, Konya 2010
“Kara Unvanı ve Kara Hanlıların Menşei Üzerine”, History Studies, 2/2, Samsun 2010
“Boyla ve Baga Unvanı”, OÜ. Sosyal Bilimler Dergisi, 1/1, Ordu 2010

Önemli Türkologlar sayfasına dön! «|