- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Milleti Oluşturan Unsurlar

milletleri oluşturan değerler, unsurlar

Bir insan topluluğunun “millet” olabilmesi için, milleti oluşturan unsurlar etrafında birleşmeleri, o değerleri benimsemeleri gerekir. “Aynı toprak üzerinde yaşayan ve aralarında kültür, dil, tarih gibi yönlerden birlik bulunan insan topluluğu” olarak tanımlanan millet, tanımdan da anlaşılacağı üzere ortak değerler üzerinde bir araya gelmiş insanlardan oluşur. Bu insanlar aynı atanın torunları olarak bir tarihe bağlıdırlar. Aynı zamanda uzun yıllar içerisinde meydana getirdikleri kültürü, gelenek ve görenekleri benimsemişlerdir. Genellikle aynı toprak üzerinde yaşarlar ve aynı dili konuşurlar. Bunun gibi millet olmayı gerektiren değerler etrafında birleşerek, bir ulus meydana getirirler.

Millet, bir kişinin kimliğini karşılayan önemli bir değerdir. Kişide ait olma duygusunu en zirve noktada yaşatan bir yöndür. Milletler sayesinde diller ve kültürler yaşar. Bu bakımdan nasıl ki milletin meydana gelebilmesi için ortak tarihe, dile ve kültüre ihtiyaç varsa; bu dilin, tarihin ve kültürün yaşatılması için de millete ihtiyaç vardır. Bunun için millet kavramı, onu oluşturan unsurlarla iç içe geçmiştir. Her biri, diğerinden ayrılamayacak kadar önemli bir temel teşkil etmektedir. Bu değerler, bir kişinin dünya milletleri arasındaki yerini ve farkını ortaya koymaktadır. Örneğin kültür, her millet için özeldir ve yaşatılması gerektiğine inanılan bir değerdir.

Bir milleti meydana getiren en önemli unsurlar / değerler, maddeler hâlinde şöyle sıralanabilir:

Sıralanan bu değerler, çok uzun zamanlar içerisinde meydana gelir. Bir topluluğun millet, kişilerin ise etnik bir kimlik kazanmalarını sağlayan önemli değerlerdir. Yukarıda milletleri meydana getiren ortak değerler / unsurlar sıralanmıştır. Bunların dışında sanat, yemek kültürü, dünya görüşü, yetenekler, yaşam tarzı vb. değerler de milletleri oluşturan unsurlara örnektir. Aşağıda en önemli unsurları kısaca açıklamaya çalışacağım:Dil Birliği: Bir milleti meydana getiren ve onu yüzyıllar boyunca yaşatan en büyük güç, dildir. Dil sayesinde insanlar duygu ve düşüncelerini aktarırlar ve birlik duygusunu hissedeler. Aynı dili konuşan topluluklar yakınlaşır ve milleti meydana getirir. Milletler dil sayesinde ayakta kalır. Dilini kaybeden toplumlar, milli kimilğini ve benliğini de kaybederler. Bu nedenle dil milleti oluşturan ögelerin başını çeker ve onu ayakta tutan en değerli güçtür.

Kültür Birliği: Tarihin en eski dönemlerinden bugüne, bir topluluğun var olduğu günden beri oluşturmuş olduğu bütün maddi ve manevi değerler kültürü oluşturur. Kültür, milletleri farklı kılar, özgünleştirir ve onların hayat felsefelerini, dünya algılarını yaşamalarını sağlar. Bu nedenle kültür sayesinde milletler yükselir, maddi ve manevi değerlerini yaşatarak geleceğe aktarır. Aynı kültürü paylaşan insanlar, birliktelik duygusu ile birbirine bağlanır.

Tarih Birliği: Bir milletin fertleri arasındaki olmazsa olmaz bağ, tarih birliğidir. Aynı tarihi kökten ve atalardan gelme duygusu, kişilerin yüzyıllardır aralarında var olduklarına inandıkları bir akrabalığı temsil eder. Ayrıca tarihin eski dönemlerinde büyük savaşlar, göçler, afetler vs. yaşayan milletlerin bu anıları asırlarca anılarında taze kalır. Bu duygu, kişilerin ortak bir tarihe ait olduklarını benimsetir ve geçmişte başardıkları büyük işleri yeniden yapabilme ülküleri sayesinde milletleri ayakta tutar.

Vatan Birliği: Bir milletin üzerinde yaşadığı, sınırları belli toprak parçasıdır vatan. Türk milleti için uğruna kan dökülen, canlar feda edilen kutlu bir değerdir. Aynı vatan üzerinde yaşayan insanlar arasında birliktelik duygusu gelişir ve yurdunu benimseyen insanların millet olma duyguları perçinlenir. Bunun için vatan birliği, bir milletin var olabilmesi için çok önemlidir. Bununla birlikte, aynı millete mensup olmakla birlikte dünyanın muhtelif yerlerine dağılmış veya başka bir coğrafyada yaşamak zorunda kalmış fertler de olabilir, ki bu onun millet bağını asla koparmaz.

Ahlâk Birliği: Yazılı olmayan toplum kurallarını ifade eden ahlâk, bir toplumun her bir ferdinin sosyal yaşamda uyması gereken kuralları kapsar. Bununla birlikte bir milletin inceliğini, yardımseverliğini, temiz olmasını, kadına değer vermesini, konukseverliğini… vs. ortaya koyduğu için o milletin karakterini ortaya koyar. Ayrıca ahlâk, toplumları ayakta tutan bir güçtür. Ahlak değerleri sayesinde toplumların aynı duyguda birleşme, erdemli yaşama duygusu hep yaşar.

Örf ve Adet Birliği: Gelenekler yüzyıllar öncesinden bugüne kadar süregelmiş davranış kalıplarıdır. Kişiler, ait oldukları milletlerin gelenek ve göreneklerini gerek gizil olarak gerekse de doğrudan öğrenirler ve bu davranışları yaşatırlar. Bunlar, milletleri dünya sahnesinde farklı kılan ve kendilerince değerli olduğuna inanılan inanç ögelerini de barındırır. Bunun için toplumun sinerjisini ve bağlılığını arttırır, gelenekler sayesinde milletler kenetlenir ve büyür.

Din Birliği: Aynı dine mensup insanlar, aynı inancı yaşayan fertler millet olabilmek için daha çok ortaklığa sahiptirler. Aynı dini duygular ve inançlar etrafında bir araya gelen topluluklar, yukarıda sıralanan unsurlara ek olarak ayrıca bir aidiyet hissederler. Bu da milletlerin meydana gelmesinde oldukça etkilidir. Türk milleti, İslamiyet inancıyla yüzyıllardır bu dine bağlı bireylerin manevi duygular ve inanç birliği etrafında ortaya çıkardıkları bir ruhu yaşamaktadır. Bununla birlikte bir millette, farklı inançlara mensup olan bireylerin de var olması mümkündür.

Orkun KUTLU

Orkun Kutlu