- Çokbilgi.com - https://www.cokbilgi.com -

Edebi Akımlar

edebi akımlarTürk ve dünya edebiyatındaki edebi akımlar, özellikle şiirde etkili olmakla birlikte birçok sanat dalını etkisi altına almış bir düşünceden hareketle ortaya çıkmıştır. Genellikle sanatı, estetik algıları veya edebiyatın amacını kapsayan bu düşünceler, aynı düşünceyi benimseyen kişilerin bir hareketi hâline gelmiştir. Önceki oluşumlara bir tepki veya yeni bir çığır açma amacıyla bir araya gelen kişiler, bir edebiyat akımı başlatmışlar ve bazı akımlar binlerce sanatçıyı / edebiyatçıyı etkilemiştir.

Türk edebiyatında, Divan edebiyatı üzerinde etkili olmuş bazı fikir hareketlerinin devamı olarak beliren akımlardan sonra; Cumhuriyet döneminden sonra oluşan ve özellikle halk edebiyatı üzerinde etkili olan edebiyat hareketleri de yaşanmıştır. Dünya edebiyatında yaşanan gelişmeler ile Türk edebiyatındaki edebiyat hareketleri genellikle koşutluk / paralellik göstermektedir. Dünya edebiyatındaki akımlar, kısmen Türk edebiyatındaki akımlarda da etkisini hissettirmektedir.

Aşağıda Türk ve dünya edebiyatını etkileyen belli başlı edebiyat akımları listelenmiştir. Başlıklara dokunarak ilgili akımın özellikleri, temsilcileri ve geliştiği dönem hakkında bilgi edinebilirsiniz.Divan Edebiyatındaki Akımlar

Sebk-i Hindi Akımı
Hikemi Tarz
Mahallileşme / Türki Basit Akımı

 

Cumhuriyet / Halk Edebiyatındaki Akımlar

Birinci Eskiler
Memleket Edebiyatı
Gözlemci Gerçekçiler
Folklorik ve Hamasi Şiir
Marksist Şiir Akımı
Mistik Şiir
Yedi Meşaleciler
Garip Akımı
İkinci Yeniler
Hisarcılar
Maviciler
Beş Hececiler
Son Dönem Türk Şiiri

 

Dünya Edebiyatındaki Akımlar

Dadaizm (Kuralsızlık)
Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk)
Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)
Empresyonizm (İzlenimcilik)
Entüisyonizm (Sezgicilik)
Fütürizm (Gelecekçilik)
Klasisizm (Kuralcılık)
Kübizm
Letrizm (Harfçilik)
Natüralizm (Doğalcılık)
Hümanizm (İnsancıllık)
Parnasizm (Şiirde Gerçekçilik)
Realizm (Gerçekçilik)
Romantizm (Coşumculuk)
Sembolizm (Simgecilik)
Sürrealizm (Gerçeküstücülük)